VerticalPedigree
Groll Holsatia
ZDL663/81
*1981
Mörkskimmel
A2
Groll v. Reutherspfad
ZDL174/79
*1979
Brun
A
Arco v. Reutherspfad
ZDL265/66
*1966
Brack v. d. Kautenback
ZDL185/59
*1959
Amor d. Les Huitiers
ZDL 269/54
Amsel v. Maistieg
ZDL394/61
*1961
Brun
Axel v. Wettrup
ZDL13/57
Ulli v. Rüdenhay
ZDL408/58
*1958
Heidi v. Lönsstein
ZDL89/71
*1971
Full siblings:
Hesta v. Lönsstein
Baron v. Rehsprung
ZDL271/61
*1961
Brun
Flott v. Feuersang
ZDL263/58
*1958
Full siblings:
Falk v. Feuersang
Flagge v. Feuersang
Dolly v. Konigsthal
ZDL756/51
Certa v. d. Frankenburg
ZDL265/67
Full siblings:
Cuno v. d. Frankenburg
Flora v. d. Frankenburg
Dax v. Horsetal
ZDL305/64
*1964
Asta v. d. Frankenburg
ZDL314/65
*1965
Dina v. Steinroden
ZDL158/76
*1976
Mörkskimmel
A
Tasso v. Feuersang
ZDL125/74
*1974
Brun
Full siblings:
Tim v. Feuersang
Zent v. Feuersang
ZDL234/64
*1964
Brun
Chef v. Clemenswerth
ZDL390/60
*1960
Korda v. Feuersang
ZDL312/59
*1959
Full siblings:
Killer v. Feuersang
Illa v. Feuersang
ZDL67/67
*1967
Mörkskimmel
Full siblings:
Imme v. Feuersang
Aero v. Ernst-August-Pold.
ZDL200/61
*1962
Sandra v. Feuersang
ZDL326/62
Gina Dankwarder Ode
ZDL534/72
*1972
Mörkskimmel
B
Full siblings:
Golo Dankwarder Ode - A
Birko v. Lönsstein
ZDL93/69
*1969
Mörkskimmel
A
Full siblings:
Beste v. Lönsstein
Hella v. Lönsstein - B
Zent v. Feuersang
ZDL234/64
*1964
Brun
Certa v. d. Frankenburg
ZDL265/67
Full siblings:
Cuno v. d. Frankenburg
Flora v. d. Frankenburg
Juri v. Wolfsgrund
ZDL312/69
*1969
Mörkskimmel
Bob v. d. Falloh
ZDL386/66
*1966
Full siblings:
Cäsar v. d. Falloh
Iska v. Wolfsgrund
ZDL444/65
*1965
Lysskimmel