Inbreeding Pedigree  Sjørslev´s Ludvig 
 Bullenbarger's Ari  Hardy v. Heek  Greif v. Reitbach  Arras v. Eschbach
 Rika v. Linduri
 Asta v. Averbeck  Cliff v. Fränkischen Bauern
 Gitta v. d. Wallburg
 Hanni v. Fliethbachtal  Ando v. Hollbäck  Osca Aus Grupilinga
 Aska v. Forstkamp
 Fee v. Fliethbachtal  Basko v. Alt-Hümmling
 Dascha v. Fliethbachtal
 Sjørslev´s Isa DKCH NORDV16 NORDJV16  Gero v. Veybach  Boss v. Mellin  Westfalen's Chef
 Ondra v. Stockey
 Izzy v. Buchheim  Greif v. Reitbach
 Leonie v. Alten Hafen
DKCH Sjørslev´s China DKV09 DKKV09  Soudo-Kay's Albert  Majk Od Hanusky
 Anna Fan'E Swadde
DKCH Bine NORDV04 DKKV04 DKCH Pan
 Z Zapri
Generated by Tysk Langhår Database - 23 May 2024